ГИС Варна АД, Варна 9000, бул. Цар Освободител №76 Г, office@gisvarna.com
Get Adobe Flash player
Ръководство за използване на системата на ГИС Варна Официален бизнес партньор на ESRI България

Новини

Какво е ГИС

Географската информационна система (ГИС) е информационна система, съвкупност от софтуер, хардуер, данни, процедури и обучени кадри за създаване, манипулиране, съхраняване, анализ и визуализация на пространствено определени данни.

ГИС успешно се интегрира във всяка една област, тъй като над 80% от информацията, с която човек работи ежедневно, съдържа географски компонент. ГИС технологията притежава способността ефективно да решава реални проблеми от човешкия живот, оперирайки с големи масиви пространствени и таблични данни. Това съчетание между тези два типа данни, позволява на ГИС да бъде толкова предпочитан инструмент за вземане на информирани решения.

ГИС дава възможност да видим, разберем дадено явление, да тълкуваме и визуализираме данни по много начини, които разкриват взаимоотношения, модели и тенденции под формата на карти, отчети и графики.

ГИС Варна АД

ГИС Варна АД е частна компания, която създава и поддържа актуални данни под формата на Географска информационна система. Осъзнавайки нуждите от цифрови, пространствени (географски) данни и информация и осигурявайки достъп до пространствено базираните услуги дружеството прилага световните постижения на географските информационни системи и обработка на бази данни за повишаване на качеството на информацията и намаляване на разходите по нейното поддържане.

ГИС Варна АД предоставя актуални данни за:

 • кадастър
 • подземна и надземна инфраструктура
 • сграден фонд
 • улична мрежа
 • устройствени параметри
 • регулации и подробни устройствени планове
 • ограничителни зони със специални режими
 • недвижими културни ценности
 • топография
 • общ устройствен план
 • анализи
 • интерактивни справки
banner banner

Вход ГИС Варна

Затвори